HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
 • 將圖片載入圖庫檢視器 HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
 • 將圖片載入圖庫檢視器 HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
 • 將圖片載入圖庫檢視器 HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
 • 將圖片載入圖庫檢視器 HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
 • 將圖片載入圖庫檢視器 HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
 • 將圖片載入圖庫檢視器 HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
 • 將圖片載入圖庫檢視器 HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
 • 將圖片載入圖庫檢視器 HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
 • 將圖片載入圖庫檢視器 HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
 • 將圖片載入圖庫檢視器 HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
 • 將圖片載入圖庫檢視器 HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
 • 將圖片載入圖庫檢視器 HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
 • 將圖片載入圖庫檢視器 HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
 • 將圖片載入圖庫檢視器 HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心
 • 將圖片載入圖庫檢視器 HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心

HL006 個人設計酒店制服 來樣訂造大堂制服 大量訂造酒店制服 酒店制服中心

布料:65%滌  35%綿

款式:酒店制服

最長出貨時間:14天-28天

性別:男士

尺寸系統:亞洲碼

布料厚度:適中

布料硬度:柔軟

布料彈力:微彈

寬鬆度:寬鬆

顏色:紅色

特別設計:拼接,

特別輔料:紐扣,

領:中式領

袖:長袖

**註:HK$40起